top of page

El centre és un lloc on s’acull un infant o adolescent per tal d’atendre les seves necessitats en aquells casos en què la família no pot o no està capacitada per a fer-ho, quan està en perill la seva integritat física, psíquica o moral. El centre tendeix a reproduir les condicions de vida d’un nucli familiar ordinari. Vetlla per no desarrelar la nena o noia del seu entorn educatiu, cultural i social i facilita el treball amb la seva família per propiciar el retorn en el mínim temps possible.

Els objectius de l'acolliment són:

 

  • Oferir un entorn segur i protector

  • Afavorir que desenvolupin factors resilients

  • Procurar la seva educació integral i compensadora, tenint cura de la seva salut física i psíquica, i vetllant pel desenvolupament harmoniós de la seva personalitat.

  • Vetllar perquè assoleixin els nivells acadèmics propis de la seva edat.

  • Mantenir el contacte amb la seva família i procurar la reintegració sempre que sigui possible.

  • Treballar el desenvolupament de la seva autonomia.

 

L’equip educatiu treballa segons les línies marcades en el Projecte Educatiu de Centre per tal de garantir la cobertura de les necessitats bàsiques, l’educació l’afectivitat, la integració i la promoció social , la inserció laboral i el creixement cap a l’autonomia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page