Equip educatiu CRAE

 

L'equip educatiu treballa segons les línies marcades en el Projecte Educatiu de Centre per tal de garantir la cobertura de les necessitats bàsiques, l’educació, l’afectivitat, la integració i la promoció social, la inserció laboral i el creixement cap a l’autonomia dels infants i adolescents.

L'equip està format per professionals altament qualificats i preparats en l'àmbit de la infància i l'adolescència en risc: educadors socials, psicòlegs, terapèutes familiars, personal administratiu, etcètera, que presten servei 24 hores al dia els 365 dies a l'any.