top of page

Els pisos assistits que formen el Projecte de Les Llars són una iniciativa de la Fundació Nazareth destinada a joves que, en arribar a la majoria d'edat, surten de les institucions on han estat acollides.

Actualment la Fundació disposa de quatre pisos assistits per a joventut ex-tutelada de dues i quatre places a les ciutats de Barcelona (Llar Natzaret) i Cornellà de Llobregat (Llar Cornellà I, II i III), en col·laboració amb l'ASJTET (Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat) de la DGAIA, on s'atén el jovent fins als 21 anys.

 

​També disposa del Pis d'Emancipació +21 Riera Alta, que gestiona l'entitat, i que atén joves de més de 21 anys en l'acompanyament dels seus itineraris cap a l'emancipació.

Missió

Oferir un habitatge temporal a la jove com a mitjà i suport del seu procés d'autonomia i emancipació, mitjançant l'acompanyament, la motivació, l'assessorament, la orientació i formació, per a facilitar i potenciar el seu procés d'autonomia personal amb una intervenció educativa individualizada.

Objectius

  • Oferir una alternativa al medi familiar inexistent, deteriorat o amb greus dificultats.

  • Acompanyar a la jove en el procés d'adquisició de competències per a l'emancipació i en el seu procés de socialització, treballant des de totes les dimensions de la persona (física, psíquica, afectiva, social i cultural).

  • Fomentar la formació acadèmica e inserció socio-laboral

bottom of page