top of page

Els pisos assistits que formen el Projecte de Les Llars són una iniciativa de la Fundació Nazareth destinada a joves que, en arribar a la majoria d'edat, surten de les institucions on han estat acollides.

Actualment la Fundació disposa de cinc pisos assistits de dues i quatre places a les ciutats de Barcelona (Llar Natzaret i Riera Alta) i Cornellà de Llobregat (Llar Cornellà I, II i III), en col·laboració amb l'ASJTET (Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat) de la DGAIA.

Missió

Oferir un habitatge temporal a la jove com a mitjà i suport del seu procés d'autonomia i emancipació, mitjançant l'acompanyament, la motivació, l'assessorament, la orientació i formació, per a facilitar i potenciar el seu procés d'autonomia personal amb una intervenció educativa individualizada.

Objectius

  • Oferir una alternativa al medi familiar inexistent, deteriorat o amb greus dificultats.

  • Acompanyar a la jove en el procés d'adquisició de competències per a l'emancipació i en el seu procés de socialització, treballant des de totes les dimensions de la persona (física, psíquica, afectiva, social i cultural).

  • Fomentar la formació acadèmica de les joves.

 

A qui va dirigit

El programa va dirigit a joves amb un cert nivell d'autonomia i que puguin ser suficientment capaces de:

- Comprometre's i implicar-se en el seu procés educatiu i plantejar-se un projecte de futur.

- Tenir capacitat de convivència i d'aceptació de les normes de funcionament del pis.

- Realitzar activitats formatives i/o laborals.

bottom of page