top of page

Missió, visió, valors

- MISSIÓ


Des de la Fundación Nazareth acompanyem a infants, adolescents i joves, i a les seves famílies, en els seus processos d’autonomia, mitjançant l’acompanyament, la motivació, l’assessorament, la orientació i la formació per a facilitar el seu procés cap a l’autonomia personal amb una intervenció educativa individualitzada.

 


- VISIÓ


La Fundación Nazareth és una entitat que gestiona serveis socials especialitzats en infància, adolescència i joventut recollits dins de la Cartera de Serveis de la Generalitat de Catalunya a través de contractes amb diferents administracions.


Des de la Fundación Nazareth creiem en l’acompanyament educatiu com a mètode en si mateix i com a estratègia de treball per a la integració social i per tal de garantir la igualtat d’oportunitats.


- VALORS


COMPROMÍS amb l’exigència ètica d’actuar d’acord amb el respecte als drets humans, amb especial atenció als drets de la infància, l’adolescència i la joventut. I compromís amb els valors que inspiren la nostra missió, per a generar així credibilitat social i confiança en la tasca desenvolupada.

RESPONSABILITAT: treballem amb dedicació, integritat, rigor i professionalitat per respondre a les necessitats de les persones que atenem, prioritzant la seva atenció individualitzada .


INNOVACIÓ, amb l’objectiu de promoure canvis per a millorar serveis i/o processos, impulsant nous projectes, per a generar així millores en la tasca que desenvolupem.
 

PARTICIPACIÓ: fomentem l’actitud d’involucrar-se en la presa de decisions de l’organització, creant espais per a la participació, per a compartir informació, actuant amb transparència, treballant de manera conjunta i transversal en un clima de bona entesa i confiança per a permetre una colꞏlaboració fluïda, imprescindible per a garantir els drets de les persones i el seu desenvolupament.
 

COLꞏLABORACIÓ: contribuint a la millora social amb vocació de servei. Treballem per a establir xarxes amb altres entitats del tercer sector, les administracions i la iniciativa privada.

 

 

           
 
bottom of page